Doelstelling CVG

Doelstelling stichting Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG)

De CVG heeft zich als doelstelling opgelegd:

  • Kennis te nemen van de ontwikkelingen op gebied van de wettelijke veiligheidseisen, normeringen en de technische ontwikkelingen bij gevelonderhoudsinstallaties. Ditzelfde geld voor producten en normen en voorschriften uit relevante aangrenzende werkvelden op het terrein van machineveiligheid en Arbeidsomstandigheden.
  • Gesignaleerde onduidelijkheden o.a. op het gebied van wet en regelgeving wegnemen door het uitvoeren van probleemanalyses en toetsingen aan wet en regelgeving, zo nodig in overleg met bevoegde instanties.
  • Aanvullend zullen bestaande of ontwikkelde werkmethoden verder uitgewerkt worden en vervolgens getoetst aan relevant geldende wet en regelgeving.
  • Daarnaast wil de commissie tot eenduidige standpunten en duidelijke afspraken komen op het gebied van de veiligheid van het gevelonderhoud in het algemeen.

De commissie hoopt op de wijze een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van eenduidige interpretaties wet en regelgeving. Deze duidelijkheid zal dan bijdragen tot het verhogen van de veiligheid in de praktijk bij het werken op hoogte. Dit met het oog op het welzijn van alle belanghebbende in de gevelonderhoud-branche en ter voorkoming van ongevallen, leed, aansprakelijkstelling en negatieve publiciteit.

De CVG komt samen naar aanleiding van vragen/onduidelijkheden omtrent wetgeving en stand van de techniek. Deze kunnen komen vanuit de leden zelf, maar ook door niet leden. Vragen kunnen via de website gesteld worden of aan de leden kenbaar gemaakt worden. De CVG zullen antwoorden op vragen/onduidelijkheden kenbaar maken via besluiten en informatiebladen op de CVG-website om zo duidelijkheid te geven aan iedere belanghebbende. Dit alles binnen het wettelijk kader. De besluiten van de CVG zijn op vrijwillige/openbare basis, opgesteld door deskundige, geven nadere uitleg en toelichting op specifieke eisen uit de relevante wetgeving dan wel stand van de techniek.

De CVG streeft een zo breed mogelijk draagvlak na. Om dit te bereiken heeft de CVG als doelstelling alle stakeholders, vertegenwoordigd door deskundige uit de betreffende branche, aan tafel te hebben.

Omdat de CVG een algemeen belang nastreeft mag iedereenĀ  de documenten van de CVG gebruiken. Het is de vrije keuze van een branche om CVG-besluiten op te nemen in hun Arbocatalogus.

Om invulling te geven aan de gestelde doelstellingen komen de leden van de commissie in de regel 4 keer per jaar bij elkaar.

Noot:
Indien de besluiten of delen van besluiten zijn opgenomen in een Arbocatalogus krijgen deze besluiten of delen ervan een wettelijk karakter voor de betreffende branche. Tot die tijd of voor branches waarin de besluiten niet worden toegepast maar wel relevant zijn, als een handvat/zienswijze om aan relevant onderdeel (of delen) van wet en regelgeving te voldoen. Besluiten of delen van besluiten opgenomen in een Arbocatalogus hebben hierdoor meer status dan overige besluiten.